کاغذ کاغذ بالکی هلمن ترند سفید استخوانی، ساخت کشور سوئد.